Üzenet
 • EU cookie szabályozás

  A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk.

  Részletes leírás

Utazási szerződés

PIHI TRAVEL UTAZÁSI SZERZŐDÉS

 1. 1. Általános

1.1.   A Pihi Travel Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Pihi Travel) (székhely/telephely: 1192 Budapest, Dobó Katica u. 57. telefonszám: 06-1-247-6856 adószám: 23816930-2-43 cégjegyzékszám:01-09-979425, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; MKEH eng. szám: U-001330; Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, 1124 Bp, Németvölgyi út 37-39.; email cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; HUF bankszámlaszám:10701599-68707037-51100005; EUR bankszámlaszám: 10701599-68707037-50000005)  által szervezett külföldi és belföldi utazásokra.

1.2.   A Pihi Travel által szervezett belföldi és külföldi utazásokra az utazásszervező valamint közvetítő tevékenységről szóló 213/1996 (XII.23.) korm. rendelet rendelkezései, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:254 §-i, az utazási szerződésről szóló 281/2008 (XI. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „R”) irányadó, kiegészítve és egységesen értelmezve a csatolt mellékletekkel. Ugyanezen szerződési feltételek alkalmazandóak, ha a szerződés tárgyát szállás, illetve utazási csomagnak nem minősülő egyedi, egyéb szolgáltatás képezi.

 1. 2. Az utazási szerződés megkötése

2.1.    Az utazási szerződés ezen utazási feltételek utas általi ismeretében a jelentkezés nyilvántartásba vételével, a jelentkezési lap kitöltésével, az előleg befizetésével, és ezzel egy időben az utazási szerződés elfogadásával/aláírásával, jogi személy esetén az utazás írásos megrendelése átadásával jön létre az utas és a Pihi Travel között. A jelentkezési lap attól a naptól kezdődően minősül megrendelésnek, amikor az a Pihi Travelhez megérkezett.

2.2.   Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, amikor a Pihi Travel papíralapú vagy on-line jelentkezési lapon hozzá érkezett megrendelést elfogadta.

2.3.   Ha az utas nem személyesen jár el (jelentkezés, előlegfizetés, aláírás stb.), megbízottja jogosult helyette és a nevében eljárni az utazási szerződés létrehozásakor. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) az utas (megbízó) és a közte létrejött jogviszonyt a Pihi Travel felé szabályszerűen, teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolja, úgy a meghatalmazott által megkötött utazási szerződésből fakadó jogok és kötelességek alanyává a megbízó (utas) válik. A megbízott köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót, információt a megbízónak (utas) haladéktalanul átadni. Amennyiben a megbízott a részére átadott iratokat nem adja át, illetve az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan eljárásból fakadó, a Pihi Travelt ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.

2.4.   Ha a Pihi Travel a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha a Pihi Travel az utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban értesíti. Az utas az utazás megkezdését 60 nappal megelőzően a jelentkezésének visszavonásával, a jelen pontban megjelölt értesítés kézhezvételéig írásban elállhat a szerződéstől, amely esetben a befizetett összeget az utas részére kamatmentesen visszafizeti. Az utas tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződést elállás útján az 5.2. pontban foglaltak szerint, de a jelen pontban meghatározott értesítés kézhezvételét megelőzően szünteti meg, úgy az 5.2. pontban az adott időtartamra vonatkozóan meghatározott összegű bánatpénz megfizetésére köteles.

 1. 3. Az utazási szerződés teljesítése

3.1.   Az utazási szerződés alapján a Pihi Travel köteles a szerződésben meghatározott utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból, szállás és az ezzel összefüggő szolgáltatásokból (közlekedés, ellátás, idegenvezetés, programok) álló szolgáltatást (a továbbiakban: utazás) teljesíteni, az utas pedig köteles a részvételi díjat (a továbbiakban: díj) megfizetni.

3.2.   Az utazási szolgáltatások pontos leírását, minőségét, időtartamát, a teljesítés módját, a részvételi díj összegét és megfizetésének idejét, a fakultatív programokra vonatkozó ismertetőt és azok befizetésének módját a Pihi Travel közzétett tájékoztatója (weboldal, katalógus, szórólap stb.) tartalmazza. Ezen információk az utazási szerződés tartalmát képezik. A megjelenés után történt módosításokról a Pihi Travel szerződéskötéskor, vagy azok megtörténtét követően haladéktalanul írásban vagy személyesen tájékoztatja az utast.

3.3.   A Pihi Travel rendkívüli esetekben fenntartja a jogot a szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos értékű és jellegű programokra történő felcserélésére. A közzétett tájékoztatóban történt hibákról partnereit is írásban értesíti.

3.4.   A díj – a Pihi Travel tájékoztatójában foglalt eltérő kikötés hiányában – magában foglalja: az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a Pihi Travel eljárási díját/szervezési költségét és az esetleges általános forgalmi adót. A Pihi Travel fenntartja magának a jogot arra, hogy esetenként és/vagy időnként kedvezményes (csökkentett részvételi díjú) akciókat hirdessen meg, bonyolítson le olyan árakon, amelyek a tájékoztató(i)ban nem szerepeltek. Ez az „akció” nem módosítja a már előleggel, vagy teljesen befizetett díjú utazások mindkét fél által elfogadott feltételeit. Ez esetben a díj a mindenkori szerződéskötéskor meghatározott díj.

3.5.    Jelentkezéskor a teljes részvételi díj 20 (húsz) %-át kell előlegként befizetni. A fizetés történhet készpénzben, vagy banki, vagy postai átutalással. Minden olyan esetben, amikor a fizetés nem készpénzben történik, a fizetés azon a napon tekinthető teljesítettnek, amikor a jóváírás a Pihi Travel bankszámláján megtörtént.

3.6.    A fennmaradó összeget legkésőbb az utazás megkezdése előtti 30. (harmincadik) naptári napig kell befizetni, külön felhívás nélkül, kivéve, ha az adott útra vonatkozó szerződés kiegészítése – a R. 5. §-ra tekintettel – ennél korábbi időpontot nem ír elő. Amennyiben ezen időpontig az utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, a Pihi Travel írásbeli nyilatkozatával elállhat a szerződéstől. Az utas ez esetben köteles a Pihi Travelnek a szerződésben közölt költségeit az ott szabályozott módon és mértékben megtéríteni. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik, akkor a részvételi díj 100 (száz) %-át kell a Pihi Travelnek befizetni.

3.7.   A Pihi Travel tájékoztatja az utast, hogy apartmanos elszállásolás esetén egyes városokban lehetőség van a fennmaradó összeg helyszíni fizetésére is. Ez esetben, azaz amennyiben az utas – előzetes érdeklődését követően – ezt a fizetési módot választja, úgy a jelentkezéskor az utas a Pihi Travelnek csak a teljes vételár 20%-át fizeti, a fennmaradó összeget pedig érkezéskor a helyszíni (horvát) utazási irodában egyenlíti ki EUR-ban vagy horvát kunában.

3.8.    A teljes (fizetendő) díj összege a jelen általános utazási feltételekhez csatolt, és a Pihi Travel által visszaigazolt megrendelőlapon kerül pontosan és részletesen rögzítésre.

3.9.   A Pihi Travel a teljes részvételi díj befizetése után a szolgáltatások igénybe vételére jogosító utalványt, „Részvételi jegy”-et (voucher) ad át vagy e-mailben küld az utasnak, legkésőbb az utazás megkezdése előtt egy héttel. Ezen úti okmány határidőben történő megérkezésének elmaradását az utas haladéktalanul köteles a Pihi Travelnek jelenteni. A vouchert a megérkezéskor kell bemutatni a szálloda recepcióján, vagy a Pihi Travel képviselőjének vagy partnerének, ellenkező esetben az utas nem jogosult a szolgáltatások igénybe vételére. A programban nem szereplő, vagy az előre be nem fizetett szolgáltatásokat az utas csak a helyszínen történt befizetéssel veheti igénybe.

3.10.Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori érvényes jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél, vám, deviza-jogszabályok, egészségügyi előírások, stb.) betartani, valamint a fogadó ország törvényeit, tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik. Ha a vonatkozó rendelkezések be nem tartása miatt az utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal a Pihi Travel az 5.2. pontban rögzített elállási feltételek alkalmazására jogosult. Az utas a Pihi Travel irodáiban informálódhat a beutazási feltételekről és a szükséges dokumentációról. A nem magyar állampolgárságú utasok esetében a Pihi Travel felhívja az utas figyelmét arra, hogy az adott országba történő utazás előtt tájékozódjék az illetékes nagykövetségen a rá vonatkozó beutazási szabályokról.

 1. 4. Az utazási szerződés módosítása

4.1.    Bel-vagy külföldi hatósági árváltozás, fuvardíj, adó, illeték miatt a Pihi Travel a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20 naptári nappal felemelheti, és erről köteles az utast haladéktalanul tájékoztatni. A díjemelés indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell. Ha a részvételi díj emelkedése a 8 (nyolc) %-ot meghaladja, az utas az értesítés kézhezvételétől számított 3 (három) napon belül költségmentesen elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben a Pihi Travel a befizetett összeget az utasnak teljes egészében visszafizeti. Ha az utas a 8%-ot meghaladó díjemelés, fenti okán eláll a szerződéstől, megilletik a R. 9. § (2) bekezdésében, illetve a 9. § (4) bekezdésében meghatározott jogok.

4.2.   Pihi Travel legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 (húsz) nappal a szerződéstől írásban tett nyilatkozattal elállhat, amennyiben az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget, illetve a vagyoni biztonságot veszélyeztető – külső körülmény veszélyezteti. A Pihi Travel elállása jogszerű, amennyiben általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: „vis maior”), és a Pihi Travel elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.

4.3.    Ha a Pihi Travel nem az utas érdekkörében felmerült okokból áll el a szerződéstől, az utas jogai a következők: az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű szolgáltatásra tarthat igényt. Ha a helyettesítő szolgáltatás ára alacsonyabb értékű, a Pihi Travel köteles a különbözetet visszafizetni. Ha a Pihi Travel a fentiek szerinti helyettesítő szolgáltatást felajánlani nem tud, vagy az utas nem fogadja el, akkor a Pihi Travel köteles az utas által befizetett teljes díjat, vagy előleget a jogszabályban előírt kamattal együtt visszafizetni.

4.4.   Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvételi jogát harmadik személy részére átruházni. Az utas köteles erről az utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni. A harmadik személynek vállalnia kell az utazási szerződésből eredő még esedékes kötelezettségek teljesítését és megfizetnie a névmódosítási költségeket (3000 Ft/fő). Az utas szerződésből fakadó jogainak átruházására az R. 7. § rendelkezései az irányadók, azzal a kikötéssel, hogy ennek bekövetkeztéről a Pihi Travelt haladéktalanul és írásban tájékoztatni köteles. Az utas tudomásul veszi, hogy az átruházást megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az átruházásból eredő igazolt többletköltségekért az átruházó és az átruházott egyetemlegesen felel.

 1. 5. Az utas elállási joga

5.1.   Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat.  Az elállást írásban kell a Pihi Travellel közölni. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett.

5.2.   Ha az utas eláll a szerződéstől, az alábbi bánatpénzt köteles a Pihi Travelnek megfizetni:

60-45. nap között a teljes részvételi díj 10 (tíz) %-át

45-21. nap között a teljes részvételi díj 40 (negyven) %- át

20-11. nap között a teljes részvételi díj 75 (hetvenöt) %- át

10 napon belül a teljes részvételi díj 100 (száz) %- át.

Lemondás nélküli meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 (száz) %-a a bánatpénz.

Amennyiben apartmanos elszállásolás esetén a jelentkezéskor az utas a hátralék helyszíni fizetését (3.7. pont szerint) választotta, úgy az alábbi bánatpénzt köteles megfizetni:

60-35. nap között a teljes részvételi díj 10 (tíz) %-át

35 napon belül a befizetett előleget.

 

5.3.   Ha az utas az utazáshoz szükséges dokumentumok meglétének hiányában nem tud elutazni, és ha ugyanezen ok miatt utastársa is eláll az utazástól, az 5.2. pontban meghatározott feltételek szerint bánatpénzt köteles fizetni.

 1. 6. Hibás teljesítés

6.1.   A Pihi Travel felel a szerződésben szereplő szolgáltatások teljesítéséért. Ha a Pihi Travel a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. A Pihi Travel nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, ha az utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

6.2.   Ha a Pihi Travel nem teljesít, úgy köteles az utas kívánsága szerint a díjat visszafizetni vagy az utazást más alkalommal teljesíteni. Ha az utazás megkezdését követően a Pihi Travel a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más, megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át. Ha a Pihi Travel ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, a Pihi Travel köteles az igénybe vett szolgáltatás értékével csökkentett díjat visszafizetni.

6.3.   Az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utas bejelentését,illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az utas a Pihi Travelt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte.

6.4.   A feleknek törekedniük kell arra, hogy a felmerülő hibát elsődlegesen a helyszínen rendezzék. A Pihi Travel a kifogás rendezésére a konkrét lehetőségek függvényében javaslatot tesz, pótszolgáltatást ajánl fel, amely azonban nem jelenti a kifogás elismerését. Ha a felek a szavatossági igény rendezése tárgyában a helyszínen megállapodni nem tudnak, és az utas szavatossági igényt kíván érvényesíteni, akkor ezt az utazás befejezésétől számított legkésőbb 15 napon belül köteles a Pihi Travelnek írásban bejelenteni. A Pihi Travel az utas igénybejelentésének kézhezvételétől számított legkésőbb 30 nappal követően köteles azt kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni és álláspontjáról, valamint annak indokáról az utast értesíteni.

6.5.   A Pihi Travel a szerződésszegéssel okozott igazolt kárt köteles megtéríteni, de mentesül ezen kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható volt. A Pihi Travel kártérítési felelősségére a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

6.6.   Amennyiben az utas az utazás megkezdése után az utazást bármilyen indokkal megszakítja, vagy valamilyen szolgáltatást saját elhatározásából nem vesz igénybe, nem tarthat igényt az igénybe nem vett szolgáltatások árának visszatérítésére.

6.7.   A Pihi Travel felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen: ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, vagy ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a Pihi Travel ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy a 6.8. pontban körülírt vis maior esetén.

 1. 7. A Pihi Travel felelősséget nem vállal az általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény következéséért - ide nem értve valamely harmadik személy, felelősségi körébe tartozó magatartását, illetve a túlfoglalás esetét -, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), s emiatt az utazási szerződéstől elállni kényszerül, s ezzel az utasnak esetlegesen kárt okoz. Az ezen okokból jelentkező többletköltségek az utast terhelik.
 2. 8. Egyéb

8.1.   Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

8.2.   A Pihi Travel utazásközvetítője által értékesített utazási szolgáltatás esetében az utazásközvetítő felelőssége másodlagos, a jogok és kötelezettségek közvetlenül terhelik egymással szemben az utast és a Pihi Travelt.

8.3.   A Pihi Travel kötelezettséget vállal arra, hogy segítséget nyújt az utasnak, ha annak nehézségei támadnak a R. 11. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott okok miatt.

8.4.   A kiutazáshoz szükséges érvényes úti okmányok (útlevél, személyi igazolvány) beszerzése az utas feladata. Ennek hiányából eredő károkért a Pihi Travel semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a Pihi Travel vállalja, hogy az utazáshoz szükséges dokumentumokat (vízum, beutazási engedély stb.) beszerzi az utas számára, úgy tájékoztatja az utast az őt érintő adatszolgáltatási határidőkről. Ezen határidők be nem tartásából származó károkért, többletköltségekért és ebből eredően az utazás esetleges meghiúsulásáért a Pihi Travel semmilyen felelősséggel nem tartozik. Ha az utas az utazáshoz szükséges dokumentumok meglétének hiányában nem tud elutazni, és ha ugyanezen ok miatt hozzátartozója is eláll az utazástól, az 5.2. pontban meghatározott feltételek szerint köteles a vonatkozó bánatpénzt fizetni.

8.5.   A részvételi díj nem tartalmazza az útlemondási biztosítás díját. A Pihi Travel, mint szerződő az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel útlemondásra és útmegszakításra (a továbbiakban: „útlemondási biztosítás”) vonatkozó csoportos biztosítást kötött, melyhez az utas az utazás megrendelésével egyidejűleg csatlakozhat. Az útlemondási biztosításra vonatkozó szerződési feltételek és az ügyféltájékoztató megtekinthetők a http://www.pihiszuszi.hu/biztositas internetes oldalon, illetve az értékesítő utazási irodákban. A felek megállapodnak, hogy az utasnak a jelen pontban meghatározott útlemondási jogát a jelen szerződés 5.2. pontjában meghatározott elállási joga nem érinti.

8.6.   A részvételi díj a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást nem tartalmazza. A Pihi Travel utasait külön kérésre, és külön díjazás ellenében biztosítja betegség, baleset és poggyászkár esetén. A biztosítás hiányából keletkező semminemű kár a Pihi Travelt nem terheli..

8.7.   A Pihi Travel a jelen utazási nem teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősség- vállalásának mértékét a szolgáltatás díjának, illetve a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza, és ezt az utas tudomásul veszi.

 1. 9. Jogviták rendezése

9.1.   A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”) 17/A §-a értelmében a Pihi Travel tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a panaszügyintézés helye a Pihi Travel székhelye. Az esetleges panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. . Az Fgytv. szerint az utas, mint fogyasztó a lakhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését a Pihi Travelnél írásban megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A Pihi Travel székhelye szerint illetékes Békéltető Testület székhelye 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., míg levelezési címe: 1253 Budapest, Pf. 10. A békéltető testületi eljárás szabályait az Fgytv. 18-38 §-ai tartalmazzák. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárása kezdeményezhető.Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Fogyasztó-kapcsolati Iroda elérhetősége: 1052 Budapest, Városház u. 7., telefonszám: +36 1 328 0185, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. .

9.2.   A Pihi Travel – a R. 13. § (2) bekezdés b) pontjára hivatkozással – a programfüzetben foglaltak, illetve a honlap/weboldal változtatásának jogát fenntartja, amelyről az utast az utazás előtt tájékoztatja.

9.3.   A jelen általános utazási feltételekben honlap, weboldal alatt a www. pihitravel.hu cím értendő.

10.  Út megnevezése, dátum:

Utas(ok) adatai:

Alulírott elismerem, hogy a Pihi Travel által szervezett … pozíciószámon nyilvántartott utazás szolgáltatásaira vonatkozó valamennyi tájékoztató információt és az utazási szerződés 1 eredeti, aláírt példányát valamennyi melléklettel együtt megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem, az utazási szerződést magamra (és útitársaimra) kötelezőnek elfogadom.

Utas aláírása:                                                                            Szerződés dátuma: _____________________________________________________________________________________

A 2011. január 1-től hatályos, többször módosított  ÁFA törvény 206. §-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást adózás szempontjából hogyan veszi igénybe.

Alulírott

lakcím:

nyilatkozom, hogy  a Pihi Travel Kft. szervezésében

a fenti úton a következők szerint veszek részt (kérjük a megfelelő számot bekarikázni):

1/ nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszem igénybe, vagy

2/ adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe,

3/ adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe.

Utas aláírása:                                                                            Szerződés dátuma: _____________________________________________________________________________________

Az útlemondásra és útmegszakításra vonatkozó biztosításhoz csatlakozom, melyet megelőzően a vonatkozó EUB2017-07BST jelű biztosítási feltételeket és az ügyféltájékoztatót megismertem és az abban foglaltakat magamra és az utazási szerződésben feltüntetett utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadom el.

Utas aláírása:                                                                          Szerződés dátuma:

 

Kapcsolat Utazási infók Utazási szerződés